گزینه های متفاوتی برای رزرو مسکن وجود دارد: خوابگاه های دولتی، خوابگاه های خصوصی، آپارتمان های شخصی، اجاره یک اتاق از خانواده ساکن در کشور مورد نظر و غیره. اغلب دانشگاه ها با توجه به سن و مقطع تحصیلی به دانشجویان خارجی خود خوابگاه ارائه می دهند. با توجه به انتخاب مسکن مورد نظر هزینه های اجاره متفاوت می باشد. ارائه گواهی مسکن پس از اخذ پذیرش و مطابق با تاریخ آن، جزو مدارک های مهم پرونده تحصیلی شما در ارائه به سفارت می باشد.