برای دریافت پذیرش تحصیلی دو گزینه بسیار تاثیر گذار، تهیه انگیزه نامه و رزومه می باشد. ارائه انگیزه نامه تقریبا همیشه برای درخواست پذیرش ضروری است چرا که هدف اصلی شما را از ادامه تحصیل و انتخاب دانشگاه مورد نظرتان بیان می کند.

جهت نوشتن انگیزه نامه باید کاملا به صورت تخصصی عمل کرد و به صورت مختصر اما دقیق به چند سوال اساسی در آن پاسخ داد تا انگیزه اصلی شما برای تحصیل در دانشگاه مقصد کاملا شفاف و واضح باشد. سوابق تحصیلی، سوابق شغلی، مهارت ها و دوره های آموزشی شما نیز باید در رزومه ذکر شود تا مرتبط با رزومه حرفه ای خود برای رشته مورد نظر درخواست دهید.  نگارش انگیزه نامه و رزومه ساختار و قوانین خاص خود را دارد.